Algemene Voorwaarden Connect Your Hosting

Versie 30-05-2018

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte van Connect Your Hosting en maken integraal onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen jou en Connect Your Hosting. Deze algemene voorwaarden omschrijven de juridische basis en zijn altijd leidend.

Artikel 1. Definities

1. Connect Your Hosting gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53612981.

2. Connect Your Hosting opereert onder diverse handelsnamen, allen terug te vinden onder het dossiernummer 53612981 bij de Kamer van Koophandel.

3. Daar waar “Connect Your Hosting” word vermeld, is tevens elke andere handelsnaam van toepassing, behorende bij de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dossiernummer 53612981.

4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Connect Your Hosting een overeenkomst heeft afgesloten of aan wie Connect Your Hosting een offerte daartoe heeft uitgebracht.

5. Algemene Voorwaarden: het onderhavige document.

6. Dienst: de specifieke dienst die Connect Your Hosting met Opdrachtgever overeenkomt, zoals vermeld in de overeenkomst dan wel offerte.

7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Connect Your Hosting en Opdrachtgever krachtens welke Connect Your Hosting de Dienst zal uitvoeren.

8. Websites: www.connectyourhosting.nl, www.connectyourhosting.com

Artikel 1. De overeenkomst
1.    Als je een bestelling op een van de websites van Connect Your Hosting (de websites waarvan Connect Your Hosting domeinnaamhouder is, zoals (maar niet beperkt tot) www.connectyourhosting.com en www.connectyourhosting.nl hebt gedaan, een account hebt aangemaakt of akkoord bent gegaan met een aanbod van Connect Your Hosting, dan is tussen Connect Your Hosting en jou een overeenkomst tot stand gekomen. Tijdens het bestelproces op de website staat op de Website aangegeven welk bedrag zal zijn verschuldigd en hierbij is tevens de op de Website aangegeven omschrijving van de Dienst bindend.

2.    Connect Your Hosting kan een offerte opstellen waarin zij aangeeft wat bij de Dienst is inbegrepen en welk bedrag bij aanvaarding verschuldigd zal zijn. Uitsluitend de in de offerte aangegeven omschrijving van de Dienst is bindend.

3.    Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Connect Your Hosting, tenzij anders is aangegeven in de offerte.

4.    Voor domeinregistraties sluit je met Connect Your Hosting altijd een overeenkomst voor de duur van een (1) jaar of langer, afhankelijk van je keuze. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend met een (1) jaar verlengd.

5.    Voor SSL-certificaten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) jaar. De overeenkomst wordt niet stilzwijgend verlengd maar zal van rechtswege worden beëindigd.

6.    Voor alle overige diensten geldt dat de overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een (1) maand, tenzij anders door jou aangegeven is tijdens het bestelproces. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als opgegeven bij de bestelling.

7.    Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Connect Your Office dat de Dienst naar beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

Echter geeft Connect Your Hosting voor haar diensten en systemen geen garanties voor minimumsnelheden, ononderbroken functioneren, betrouwbaar- of bereikbaarheid, tenzij dit is vastgelegd in een SLA. Wel hebben wij vastgesteld dat wij jaarlijks 99% en hogere uptime hebben voor al onze diensten.

8.    Door Connect Your Hosting genoemde levertermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij dat uitdrukkelijk is aangegeven.

9.    Service Level Agreements (SLA’s) worden uitsluitent per dienst, aan opdrachtgever  afgegeven na overleg met opdrachtgever. SLA’s zijn daarom altijd maatwerk.

10.  Indien blijkt dat door Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist zijn, heeft Connect Your Hosting het recht de prijzen hierop aan te passen.

11.  Op de Overeenkomst zijn te allen tijde deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

12.  Bepalingen of voorwaarden gesteld door Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Connect Your Office alleen bindend indien en voor zover deze door Connect Your Office uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2. Diensten
1.    Als in deze voorwaarden wordt verwezen naar een dienst, dan wordt bedoeld een dienst welke Connect Your Hosting aan jou levert, omdat je daar met Connect Your Hosting een overeenkomst voor hebt gesloten.

2.    Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Connect Your Office zo spoedig mogelijk de Dienst uitvoeren conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of e-mail.

3.    Diensten van derden kunnen onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Als dat het geval is, dan gelden voor (het gebruik van) die diensten de aanvullende voorwaarden van deze derde(n). De aanvullende voorwaarden kunnen op onze website geraadpleegd worden.

4.    Jij verleent Connect Your Hosting een volmacht om namens jou eventuele aanvullende voorwaarden te accepteren en/of een (losse) overeenkomst te sluiten voor het registreren van een domeinnaam of het kunnen verlenen van de bewuste dienst.

5.    Connect Your Hosting verleent voor de duur en onder de voorwaarden van de overeenkomst aan jou het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare recht tot gebruik van de dienst, inclusief toekomstige updates.

6.    Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Dienst mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Connect Your Office aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Dienst, tijdig aan Connect Your Office worden verstrekt.

7.    Het is Connect Your Office niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door Opdrachtgever aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van Opdrachtgever, met uitzondering van wijzigingen die Connect Your Office noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de Dienst en welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

8.    Door Connect Your Office opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Connect Your Office is, ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

9.    Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 3. Account
1.    Jouw account geeft je toegang tot een gebruikersinterface van Connect Your Hosting waarmee je (bepaalde aspecten van) de diensten kunt beheren en configureren.

2.    Via onze websites kun je het account aanmaken. Het account zal toegankelijk zijn door een wachtwoord en gebruikersnaam in te voeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een sterk wachtwoord en het geheimhouden van dit wachtwoord.

3.    Voor sommige diensten geldt dat deze alleen kunnen worden aangekocht door middel van het tegoed in de digitale portemonnee. Op onze websites wordt uitgelegd voor welke diensten dit geldt. Via jouw account heb je toegang tot je digitale portemonnee. In je digitale portemonnee plaats je tegoeden, waarmee je diensten van Connect Your Hosting kunt kopen. Je bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van het tegoed. Als je een tekort hebt, is het mogelijk dat Connect Your Hosting de overeenkomst niet verlengt en de overeenkomst(en) opschort en dienst(en) opheft. Connect Your Hosting zal haar best doen je hier tijdig voor te waarschuwen en kan er tevens voor kiezen om de normale betalingsregeling toe te passen.

Artikel 4. Jouw verplichtingen
1.    Jij moet al datgene doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Je zorgt er in ieder geval voor dat alle gegevens naar beste weten juist zijn en op tijd aan Connect Your Hosting worden verstrekt. Dit zijn bijvoorbeeld de gegevens waarvan Connect Your Hosting aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan je weet of hoort te weten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst.

2.    Je bent daarnaast zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van al jouw gegevens binnen jouw account.

3.    Als sprake is van (vermoeden van) misbruik van inloggegevens, maak je daar onmiddellijk melding van bij Connect Your Hosting, zodat wij maatregelen kunnen nemen.

4.    Iedere actie die via jouw account plaatsvindt, valt onder jouw verantwoordelijkheid en komt voor jouw risico.

5.    Je moet veranderingen in gegevens of omstandigheden onverwijld aan Connect Your Hosting doorgeven.

6.    Je bent zelf volledig verantwoordelijk voor alle installaties en onderhoud van applicaties, tenzij de applicatie een onderdeel is van de dienst of tenzij er schriftelijk anders is overeengekomen met Connect Your Hosting.

7.    Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op rechtsopvolgers. Als je de door jou afgenomen diensten doorverkoopt of laat overnemen, ben je verplicht om deze voorwaarden door te zetten aan de eindgebruiker van de dienst.

Artikel 5. Prijzen en betaling
1.    Alle genoemde prijzen op www.connectyourhosting.com en www.connectyourhosting.nl  zijn inclusief btw en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

2.    Alle prijzen op de website, offertes, folders en andere documentatie van Connect Your Office zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.    Connect Your Hosting heeft het recht om de overeenkomst aan te passen als blijkt dat je verkeerde of onvolledige gegevens hebt aangeleverd.

4.    Prijzen mogen te allen tijde gedurende de looptijd van de overeenkomst tussentijds worden aangepast. We informeren je dertig (30) kalenderdagen van tevoren over een voorgenomen prijswijziging per e-mail en via de website. Indien je niet akkoord gaat met de wijziging(en) mag je de overeenkomst opzeggen via ons Control Panel met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. De opzeggingsmogelijkheid bestaat niet als de wijziging van de prijzen het gevolg is van:

a.    inflatie;

b.    een wijziging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel 7 lid 8 van deze algemene voorwaarden;

c.     een prijsverhoging door onze leverancier(s);

d.    een op Connect Your Hosting rustende verplichting ingevolge de wet.

5.    Connect Your Hosting zal:

I.              eenmalige kosten (zoals installatiekosten, activeringskosten) en aanvullende diensten achteraf in rekening brengen;

II.            alle terugkerende kosten maandelijks vooraf in rekening brengen.

6.    He betaaltermijn is zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum, tenzij anders is aangegeven of de factuur dan wel schriftelijk is overeengekomen.

7.    Als je het verschuldigde bedrag niet binnen het betaaltermijn betaalt, ontvang je van Connect Your Hosting een eerste herinnering. Hierin geven we je zeven (7) kalenderdagen de tijd om de betaling alsnog te voldoen. Indien de betaling nog steeds uitblijft sturen wij een tweede herinnering. Bij een derde herinnering zullen wij extra kosten in rekening brengen. Als Connect Your Hosting na deze derde herinnering nog steeds niets van je heeft vernomen en geen betaling heeft ontvangen, dan zullen wij de levering van diensten (tijdelijk) stopzetten. Vervolgens kan de inning van de betaling door Connect Your Hosting worden overgedragen aan een incassobureau. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten verband houdende met de inning van de vordering of van de rechtsuitoefening en eventuele wettelijke rente dienen door jou te worden voldaan, voor zover de wet dit toelaat. Connect Your Hosting is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade. Uiteraard onderbreken wij dit proces, zodra je de verschuldigde bedragen hebt voldaan.

8.    Je hebt geen recht op verrekening of aftrek van betalingen.

9.    Zonder mogelijkheid tot opzegging van Opdrachtgever, zijnde bedrijf, heeft Connect Your Office het recht alle prijzen, die met Opdrachtgever zijn overeengekomen, ieder jaar per 1 januari met 4% te verhogen.

Artikel 6. Herroepingsrecht
1.    Dit artikel is niet van toepassing als je een zakelijke klant bent (handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf).

2.    Als consument kun je de overeenkomst binnen veertien (14) kalenderdagen (de bedenktermijn) na het sluiten van de overeenkomst kosteloos ontbinden. Je bent dan alleen verplicht om de eventuele kosten te betalen voor het gebruik van de dienst tot het moment van ontbinding.

3.    Voor een domeinregistratie of voor het laten valideren van een SSL-certificaat geldt het herroepingsrecht niet, omdat deze dienst(en) met jouw toestemming binnen de wettelijke termijn voor herroeping volledig wordt uitgevoerd. Je doet in het bestelproces uitdrukkelijk afstand van het recht van ontbinding.

4.    Je kunt de overeenkomst binnen de bedenktermijn ontbinden via het Control Panel of door schriftelijk op een ondubbelzinnige wijze aan Connect Your Hosting bekend te maken dat je van de koop afziet. Connect Your Hosting bevestigt in het geval van een digitale melding, de ontvangst van deze melding.

5.    Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten tot het verrichten van diensten, na nakoming van de overeenkomst, indien:

1.            de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2.            de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra  Connect Your Hosting de overeenkomst is nagekomen.

6.    Als je al (deels) betaald hebt, zal Connect Your Hosting dit bedrag zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien (14) kalenderdagen na ontbinding van de overeenkomst, terugbetalen.

Artikel 7. Webhosting en VPS Hosting
1.    De installatie van, en het onderhoud met betrekking tot, de benodigde hardware wordt verricht door Connect Your Hosting. Je hebt als je webhosting of VPS afneemt geen recht op fysieke toegang tot de serverruimte.

2.    Connect Your Hosting heeft het recht om andere hardware aan jou toe te wijzen, als deze andere hardware in alle redelijkheid voldoet aan, of beter is dan, de eisen die voor de oorspronkelijke hardware golden.

3.    Er is altijd sprake van een gedeelde infrastructuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Jij zorgt ervoor dat onnodige piekbelasting van de diensten wordt voorkomen en dat je de diensten niet op een manier gebruikt waarbij hinder voor andere klanten van Connect Your Hosting ontstaat.

4.    Je kunt op ieder moment de afgenomen capaciteit en opslagruimte voor de diensten upgraden via je account. Connect Your Hosting doet haar best om de aangevraagde upgrade zo snel mogelijk door te voeren. Het downgraden van de diensten is gedurende de overeenkomst niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen. Connect Your Hosting heeft het recht om voor het downgraden kosten in rekening te brengen.

Ook is het mogelijk om de overeenkomst op te zeggen en een nieuwe overeenkomst met Connect Your Hosting aan te gaan, conform de regels over opzegging. Connect Your Hosting spant zich er in dat geval voor in om jouw gegevens intern over te zetten.

5.    In het geval van excessief gebruik van internetverkeer of datastromen, of in geval van overschrijding van vastgestelde limieten kan Connect Your Hosting kosten in rekening brengen. In het geval je regelmatig de vastgestelde limieten overschrijdt, of indien Connect Your Hosting dat in alle redelijkheid noodzakelijk acht, kan Connect Your Hosting jouw abonnement upgraden. Connect Your Hosting zal jou hierover eerst informeren.

Artikel 8. Domeinnamen
1.    Connect Your Hosting kan niet garanderen dat een ingediende aanvraag voor een domeinnaam wordt gehonoreerd. Connect Your Hosting is dan ook niet aansprakelijk voor mogelijke schade volgend uit de onmogelijkheid om een domeinnaam te registreren of voor de afwijzing van een domeinnaamaanvraag. Na een succesvolle aanvraag van een domeinnaam zal Connect Your Hosting een bevestigingsmail sturen zodra de domeinnaam daadwerkelijk geregistreerd is.

2.    Als binnen jouw account wijzigingen worden doorgevoerd met betrekking tot domeinnamen, dan worden deze wijzigingen geautomatiseerd gecommuniceerd met Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) of andere toepasselijke registrerende instanties. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren en up-to-date houden van de juiste gegevens binnen jouw account.

3.    Voor heractivatie van een domeinnaam na opschorting, opzegging of welke vorm van (tijdelijke) beëindiging dan ook, kan Connect Your Hosting kosten in rekening brengen.

Artikel 9. Regelgevende instanties
1.    De aanvraag- en toekenningsprocedure van IP-adressen is onderworpen aan regels en procedures van de registrerende instantie, zoals Réseaux IP Européens (RIPE). SSLcertificaten zijn onderworpen aan de regels en procedures van de gekozen Certificate Authority. Domeinnamen zijn onderworpen aan de regels en procedures van de registry van de betreffende extensie. Vanaf de aanvraag van de hierboven beschreven diensten, ben je aan de voorwaarden van deze instanties gehouden.

2.    Deze instanties beslissen over het al dan niet toekennen van hetgeen wat is aangevraagd. Connect Your Hosting vervult bij de aanvraagprocedure slechts een bemiddelende rol.

3.    Bij het registeren van een domeinnaam zijn de algemene voorwaarden van het overkoepelende register of de tussenpersoon via wie wij jouw domeinnaam vastleggen eveneens van kracht. Deze aanvullende voorwaarden zijn te vinden op de websites van de betreffende leveranciers.

4.    Toegekende IP-adressen blijven in beheer van Connect Your Hosting en kunnen niet worden meegenomen of verhuisd.

5.    Het SSL-certificaat kan door Connect Your Hosting of door de betreffende Certificate Authority worden ingetrokken. Intrekking kan plaatsvinden als je de verkeerde informatie voor het SSL-certificaat hebt aangeleverd of als de betrouwbaarheid van het SSL-certificaat is gecompromitteerd. Je ontvangt hiervoor geen schadevergoeding of vervangend product.

Artikel 10. Back-ups, beschikbaarheid en onderhoud
1.    Connect Your Hosting maakt dagelijk reservekopieën (back-ups) van de door jou opgeslagen data. Op verzoek zal Connect Your Hosting deze back-ups aan jou beschikbaar stellen. Connect Your Hosting kan hiervoor kosten in rekening brengen. Voor onze diensten kunnen aanvullende backuptermijnen worden ingeregeld. Deze termijnen worden uitsluitend als aanvullende dienst geleverd tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Ben je niet expliciet met Connect Your Hosting overeengekomen dat Connect Your Hosting deze back-ups voor jou beschikbaar maakt? Dan zijn er geen back-ups beschikbaar.

2.    Back-ups van webhosting en e-mailhosting mogen door Connect Your Hosting na veertien (14) kalenderdagen na het einde van de overeenkomst worden vernietigd. Voor VPS geldt een termijn van vijf (5) kalenderdagen. Houd hier rekening mee als je de dienst beëindigd, of als Connect Your Hosting jou informeert dat Connect Your Hosting de dienst beëindigt.

3.    Connect Your Hosting doet dag en nacht haar best om ervoor te zorgen dat diensten altijd maximaal presteren en bereikbaar zijn. Connect Your Hosting neemt strenge maatregelen om ervoor te zorgen dat de diensten toegankelijk blijven. Connect Your Hosting biedt hierover alleen garanties als dit is opgenomen in een aanvullende SLA..

4.    Connect Your Hosting heeft het recht om de dienst (gedeeltelijk) tijdelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud, aanpassing of verbetering van het systeem of bijbehorende programmatuur of faciliteiten. Tenzij dit niet anders kan zal Connect Your Hosting dit altijd plannen en uitvoeren in de vorm van een ruim van te voren gepland onderhoudsmoment en zoveel mogelijk tussen 23:00 en 5:00 uur (Nederlandse tijd) te laten plaatsvinden. Connect Your Hosting probeert je op tijd op de hoogte te stellen hiervan via e-mail en de website. Connect Your Hosting is nooit gehouden tot schadevergoeding van schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.

Artikel 11. Gedragsregels en notice-and-takedown
1.    Je mag zelf bepalen wat je met de dienst doet, maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat jij (of jouw klant) het netwerk van Connect Your Hosting in gevaar brengt of de wet overtreedt. In zulke gevallen kan Connect Your Hosting of de rechter besluiten om jouw dienst (tijdelijk) op te schorten.

2.    Je garandeert ons daarom dat de diensten niet zullen worden gebruikt voor activiteiten die in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast is het uitdrukkelijk niet toegestaan (ongeacht of dit rechtmatig is of niet) om via de diensten materialen aan te bieden of te verspreiden die:

a.    kwaadaardige inhoud bevatten (zoals malware of andere schadelijke software);

b.    inbreuk maken op rechten van derden (zoals intellectuele eigendomsrechten), of smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatzaaiend zijn;

c.     hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten; of

d.    elke vorm van strafbare pornografie bevatten of er kennelijk op gericht zijn om anderen te helpen dergelijk materiaal te vinden;

e.    een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met ongewenste communicatie.

3.    Als naar het oordeel van Connect Your Hosting hinder, schade of ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de systemen of netwerken van Connect Your Hosting of derden, zoals bijvoorbeeld het overmatig verzenden van e-mails, (D)DoS-aanvallen, slecht beveiligde systemen of activiteiten van malware of andere schadelijke software, dan heeft Connect Your Hosting het recht om alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar te voorkomen of af te wenden.

4.    Als een derde Connect Your Hosting wijst op onmiskenbaar onrechtmatig of inbreukmakend gedrag door jou, brengt Connect Your Hosting jou daar zo snel mogelijk van op de hoogte. Connect Your Hosting vraagt je daarop zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) een reactie te geven, waarna Connect Your Hosting besluit hoe te handelen. In spoedeisende gevallen zal Connect Your Hosting direct ingrijpen.

5.    Connect Your Hosting heeft het recht om diensten op te schorten, materiaal te verwijderen of (het gebruik van) diensten te blokkeren als inbreuk wordt gemaakt op deze algemene voorwaarden, rechten van derden of wet- en regelgeving. Connect Your Hosting zorgt dat je hier zo snel mogelijk van op de hoogte bent.  Als er sprake is van excessieve belasting van systemen van Connect Your Hosting neemt Connect Your Hosting vooraf contact met je op. Tenzij er acuut gevraar dreigt voor de stabiliteit van de dienstverlening van Connect Your Hosting zal er altijd eerst contact worden gezocht en een (1) werkdag worden gewacht op reactie.

6.    Connect Your Hosting mag jouw naam, adres en andere identificerende gegevens afgeven aan een derde die klaagt dat jij inbreuk maakt op diens rechten indien er geen minder ingrijpende manier is om de contactgegevens te achterhalen. Connect Your Hosting doet dit alleen als de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, deze derde wettelijk ook bevoegd is voor het doen van dergelijke verzoeken zoals bijv. opsporingsdiensten, en deze derde een redelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens en als aan alle wettelijke eisen is voldaan. Des al niet te min zal Connect Your Hosting zicht in eerste instantie verzetten tegen afgifte en in afwachting van een gerechterlijk bevel verblijven, tenzij opdrachtgever ons schriftelijk toestaat medewerking te verlenen.

7.    Connect Your Hosting streeft ernaar om zo redelijk, zorgvuldig en adequaat mogelijk op te treden in het geval van klachten en is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de volgens dit artikel genomen maatregelen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1.         Dit artikel geldt voor zakelijke klanten, en ten aanzien van consumenten voor zover de bepalingen niet onredelijk bezwarend zijn.

2.         Connect Your Hosting is tegenover jou slechts aansprakelijk voor directe schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder onder meer wordt begrepen gederfde winst en omzet, is uitgesloten. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit:

a.    schade aan stoffelijke zaken (zaakschade);

b.    kosten voor herstelwerkzaamheden om dataverlies te voorkomen;

c.     redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade en ter voorkoming en beperking van deze schade, voor zover betrekking hebbende op de directe schade, zoals hier bedoeld.

3.         De aansprakelijkheid van Connect Your Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts als je Connect Your Hosting binnen veertien (14) kalenderdagen na ontdekking schriftelijk in gebreke stelt, waarbij in overleg schriftelijk een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt overeengekomen, en Connect Your Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Connect Your Hosting in staat is adequaat te reageren.

4.         Het maximale bedrag dat in geval van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 van dit artikel zal worden uitgekeerd, is beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Connect Your Hosting in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar niet overgaat tot uitkering, is het bedrag in ieder geval per gebeurtenis of per reeks van gebeurtenissen beperkt tot de vergoedingen die je onder de overeenkomst in de afgelopen drie (3) maanden aan Connect Your Hosting hebt betaald voor de betreffende dienst (inclusief btw). In geen geval zal de totale vergoeding voor enige schade meer bedragen dan € 1.000,- op jaarbasis.

5.         Jij vrijwaart Connect Your Hosting voor alle aanspraken van derden (waaronder van jouw klanten), en stelt Connect Your Hosting hiervoor volledig schadeloos.

6.         Connect Your Hosting kan niet tot nakoming van de overeenkomst worden gehouden, als nakoming verhinderd is door overmacht. Ook kan Connect Your Hosting niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaronder in de wet wordt verstaan, onder andere (maar niet uitsluitend) begrepen:

onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, overheidsmaatregelen, terroristische aanslagen, brand en overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Connect Your Hosting, storingen in verbinding met internet, licentieweigering, (D)DoS-aanvallen en storingen in hardware- of (telecommunicatie)netwerken, aanvallen van malware of andere kwaadaardige software, stakingen, in- en uitvoerbelemmeringen.

7.         Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen indien de overmachtssituatie ten minste dertig (30) kalenderdagen of langer voortduurt. Connect Your Hosting is niet gehouden tot vergoeding van enige schade ter zake van die opzegging.

Artikel 13. Intellectuele eigendomsrechten
1.    Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan rechten (van intellectuele eigendom) waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

2.    De intellectuele eigendomsrechten die op de dienst rusten, blijven berusten bij Connect Your Hosting of diens licentiegevers.

3.    Alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op jouw data of andere door jou aangeleverde materialen blijven berusten bij jou. Je vrijwaart Connect Your Hosting voor aanspraken van derden op grond van een inbreuk op zo’n (intellectueel eigendoms)recht.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1.    Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kun je ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als je Connect Your Hosting verzoekt om jouw persoonsgegevens te verwijderen en Connect Your Hosting geeft hieraan (deels) gehoor, dan kan deze handeling niet meer worden teruggedraaid. Er is geen back-up beschikbaar van verwijderde gegevens.

2.    Connect Your Hosting heeft een zorgplicht voor het sluiten van een verwerkersovereenkomst, wanneer haar klanten persoonsgegevens verwerken via de systemen van Connect Your Hosting. Deze klanten van Connect Your Hosting zijn in dat geval verwerkingsverantwoordelijken. Connect Your Hosting stelt daarom een verwerkersovereenkomst beschikbaar. Het is jouw verantwoordelijkheid om te controleren of je inderdaad verwerkingsverantwoordelijke bent en Connect Your Hosting opdracht geeft om als verwerker op te treden, en dus of je persoonsgegevens bij ons opslaat. Is dat het geval, dan dien je een verwerkersovereenkomst aanvullend met Connect Your Hosting aan te gaan. Wanneer je verzuimt om een verwerkersovereenkomst met Connect Your Hosting te sluiten, maar hiertoe wel verplicht bent volgens privacywetgeving, dan komt dit volledig voor jouw verantwoordelijkheid.

3.    Jij staat ervoor in dat je alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens zal verwerken in en met behulp van onze dienst(en). Jij garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens niet onrechtmatig zijn of geen inbreuk maken op rechten van derden.

Artikel 15. Einde van de overeenkomst
1.    Een overeenkomst voor bepaalde duur voor zakelijke klanten (ook na stilzwijgende verlenging) kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij schrijftelijk is vastgelegd.

2.    Als consument heb je de mogelijkheid om elke overeenkomst na eerste verlenging op te zeggen. De overeenkomst zal dan beindigd worden na afloop van het huidige termijn.

3.    Opzegging van een overeenkomst kan uitsluitend via het controlepaneel (CP) binnen jouw account.

4.    Connect Your Hosting is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met directe ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling, te ontbinden en/of op te schorten, als:

a.    de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet op tijd nagekomen worden, ook nadat Connect Your Hosting jou een redelijke termijn heeft gegeven om de verplichtingen alsnog na te komen;

b.    na het sluiten van de overeenkomst Connect Your Hosting ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat je de verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;

c.     je verzocht bent om zekerheid te stellen voor de voldoening van verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;  d. jij overlijdt;

e.    surseance van betaling voor jou wordt aangevraagd, aangifte tot faillietverklaring is gedaan of indien er sprake is van beslaglegging of schuldsanering;

f.      omstandigheden zich voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Connect Your Hosting kan worden gevergd.

5.    Als Connect Your Hosting de overeenkomst opzegt, in verband met de redenen genoemd in het voorgaande lid, zijn alle vorderingen ten aanzien van de gehele resterende contractstermijn van alle overeenkomsten die je met Connect Your Hosting sluit, onmiddellijk opeisbaar.

6.    Als Connect Your Hosting de dienst opschort, behoudt Connect Your Hosting alle aanspraken voortvloeiend uit de wet en de overeenkomst.

7.    De klant is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de onder de dienst opgeslagen data of back-ups. Connect Your Hosting heeft het recht om direct na de datum waarop de overeenkomst is beëindigd, toegang tot alle accounts die bij deze overeenkomst horen te beëindigen of op te heffen en gegevens die van of voor je zijn opgeslagen te wissen of ontoegankelijk te maken.

8.    Connect Your Hosting zal, indien van toepassing, in geval van een rechtsgeldige opzegging van de overeenkomst en als jij aan je verplichtingen uit de overeenkomst hebt voldaan, op jouw verzoek medewerking verlenen om de overdracht naar een andere dienstverlener mogelijk te maken.

Artikel 16. Slotbepalingen
1.    Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij op voorhand schriftelijk bevestigd is.

2.    Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Wij zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter zake van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zullen worden genomen.

3.    Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen verschillende documenten geldt de volgende rangorde:

I.                aanvullende schriftelijke en ondertekende afspraken;

II.               geaccordeerde offerte of bestelling via de website;

III.             beschikbaarheidsregeling in de vorm van een SLA;

IV.             algemene voorwaarden.

4.    Connect Your Hosting mag de overeenkomst en deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen of aanvullen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Voor reeds bestaande overeenkomsten geldt een termijn van dertig (30) kalenderdagen na bekendmaking voordat de wijziging in werking treedt. Wijzigingen van ondergeschikt belang, wijzigingen op grond van de wet en wijzigingen in jouw voordeel kunnen direct in werking treden.

5.    Als je het niet eens bent met de aanpassing of de aanvulling op deze algemene voorwaarden, kun je de overeenkomst opzeggen. De opzegging zal in werking treden op de datum waarop de aangepaste of aangevulde algemene voorwaarden in werking treden.

6.    Connect Your Hosting mag de overeenkomst met jou gedeeltelijk of geheel overdragen aan een derde partij, met inbegrip van rechten en plichten zoals vermeld in deze algemene voorwaarden en, indien van toepassing, overige overeenkomsten. Als je een consument bent, heb je de mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen met ingang van de datum waarop de overeenkomst aan een derde partij wordt overgedragen.

7.    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

8.    Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Connect Your Hosting gevestigd is, met dien verstande dat Connect Your Hosting gerechtigd is het geschil tevens voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

9.    De logfiles en administratie van Connect Your Hosting leveren ten aanzien van de klant volledig bewijs op van de stellingen van Connect Your Hosting, behoudens door jou te leveren tegenbewijs.